top of page

Georgi Kostov

2013- 2020 - Partner architect at M1K3 Project, Sofia BG

2008-2013- Architect at Ostrev Baylov Ignatov Architects (OBIA), Sofia BG

2011 - Master in Architecture at VSU Luben Karavelov at the atelier of prof. Stefan Popov , Sofia BG

© 2018 M1K3 PROJECT

  • Instagram
bottom of page